Kullanım Sözleşmesi

Güncellenme Tarihi: 02 Haziran 2024

EticWeb, Hatay ilinin Dörtyol Vergi Dairesine Bağlı işletme olan Ahmet Sergen Alkan tarafından işletilmektedir. İşletme / Marka adı EticWeb olarak bahsedilecektir.

Bu sözleşme kullanım, iptal ve iade konularını da içermektedir.

Değerli EticWeb kullanıcıları,

EticWeb olarak, hizmetlerimizi sunarken sürekli olarak iyileştirmeye ve güncellemeye önem veriyoruz. Bu güncellemeler, hizmetlerimizin kalitesini artırmaya, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye ve yasal uyumluluğumuzu sağlamaya yöneliktir.

EticWeb Kullanıcı Sözleşmesi

1.TARAFLAR 

İşbu Platform Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) EticWeb ile bu Sözleşme kapsamında EticWeb e-Ticaret Altyapısı’nı kullanacak olan müşteri (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir. Sözleşme kapsamında EticWeb ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

2.TANIMLAR

2.1. Hizmetler: e-Ticaret Altyapısı dahil olmak üzere EticWeb Alt Yapısı’nda veya EticWeb Alt Yapısı vasıtasıyla EticWeb tarafından sunulan paketler, ürünler, hizmetler, özellikler ve modüllerin tümüdür.

2.2. EticWeb e-Ticaret Altyapısı: KULLANICI’nın e-ticaret sitesi ve operasyonlarını yönetmesi için EticWeb tarafından ücretsiz veya ücretli lisans tipleri altında sağlanabilen, özellik ve modülleri eticweb.com.tr veya EticWeb Alt Yapısı’nda beyan edilen altyapıdır.

2.3. Ödeme Altyapısı: EticWeb, e-Ticaret Altyapısı’na entegre olabilen üçüncü taraf finansal kuruluşların sunduğu ödeme yöntemlerinin her biri ve tümüdür. Ödeme Altyapılarının kullanımına ilişkin koşul ve şartlar ilgili Ödeme Altyapısı tarafından belirlenir.

2.4. EticWeb Alt Yapısı: Hizmetler’in ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin sunulduğu, EticWeb tarafından sağlanan e-ticaret alt yapısıdır.

2.5. Site: eticweb.com.tr uzantılı web sitesi.

2.6. Üçüncü Taraf Hizmetleri: EticWeb dışındaki üçüncü taraflarca EticWeb Alt Yapısı üzerinden ya da EticWeb Alt Yapısı’na entegre olarak sunulan Ödeme Altyapısı, kargo ve taşıma hizmetleri dahil olmak üzere Sözleşme imza tarihinde mevcut ve ileride dahil edilebilecek / güncellenebilecek tüm ürün, entegrasyon, hizmet ve uygulamalardır.

2.7. Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı: Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni sunan hizmet sağlayıcılar ve doğrudan EticWeb ile anlaşması olmamakla birlikte platformlarına API vb. yöntemlerle EticWeb’ın erişim sağlayıp bu entegrasyonları KULLANICI’ya da kullandırabildiği pazaryeri entegrasyonları, sanal pos, pos, kargo ve taşıma şirketleri vb. diğer üçüncü taraflardır.

2.8. Erişim Sağlayıcı Trafik Bilgisi: İnternet ortamında yapılan her türlü erişime ilişkin olarak abonenin (KULLANICI’nın) adı, kimlik bilgileri, adı ve soyadı, adresi, telefon numarası, sisteme bağlantı tarih ve saat bilgisi, sistemden çıkış tarih ve saat bilgisi, ilgili bağlantı için verilen IP adresi ve bağlantı noktalarını ifade eder.

3.KONU

3.1. Bu Sözleşme KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı aracılığı ile sunulan Hizmetler ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden yararlanmasına ilişkin koşulları, EticWeb’a yapılacak ödemelere ilişkin koşulları ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3.2. EticWeb Alt Yapısı veya eticweb.com.tr üzerinde, EticWeb Alt Yapısı’nın, Hizmetler’in ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kullanımına, mevcut ve bu Sözleşme’nin akdinden sonra EticWeb Alt Yapısı’na eklenebilecek Hizmet, paket, modül ve özelliklere ilişkin olarak yayınlanan açıklamalar, kullanım koşulları ve şartlar işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup bu Sözleşme’de yer alan hükümlerle birlikte Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4.TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

4.1. EticWeb; Tek Paket (Paket 1) olmak üzere paket(ler) sunmaktadır. Paket(ler), paket içerikleri, paket tutarları ve ödeme seçenekleri https://eticweb.com.tr/e-ticaret-paketleri/ linkinde yer almaktadır. EticWeb, paket(ler), içerikleri, tüm özellik ve hizmetlerle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

4.2. KULLANICI, satın aldığı EticWeb e-ticaret alt yapısı paketinin özellik ve içeriklerinin Sözleşme imza tarihindeki haliyle kullanılabileceğini kabul eder. İlgili pakette KULLANICInın sözleşme süresi boyunca yapılan iyileştirmeler, geliştirmeler, güncellemeler, eklemeler KULLANICI’ya da uygulanacaktır.

4.3. EticWeb, bu Sözleşme ve KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı’nda belirtilen şartlar dahilinde seçtiği paket kapsamında KULLANICI’ya e- ticaret altyapısı sağlayacak ve bu kapsamda ilgili hizmetleri sunacaktır.

4.4. Sözleşme yapıldığı tarihte EticWeb tarafından sunulmayan, KULLANICI tarafından kullanılan paket kapsamında olmayan, KULLANICI tarafından daha sonra ve/veya ek olarak talep edilen her türlü danışmanlık, çalışma, uygulama, tasarım, fikir vb. iş, işlem ve hizmetler ek ücretlere tabidir; ilgili şartlar Taraflar’ın ortak mutabakatı ile hazırlanacak yazılı anlaşma ile belirlenir.

4.5. EticWeb, EticWeb Alt Yapısı’na entegre olan Üçüncü Taraf Hizmetleri ile entegre olmayan anlaşmalı üçüncü taraf hizmetlerinin sağladığı hizmete ilişkin fiyat belirlemelerinden, değişikliklerinden ve komisyon oranlarından sorumlu değildir. EticWeb bu fiyatlar ve oranlar konusunda KULLANICI’ya herhangi bir taahhütte bulunmaz. KULLANICI, Sözleşme süresince EticWeb Alt Yapısı’na entegre olan Üçüncü Taraf Hizmetleri ile entegre olmayan anlaşmalı Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarının sağladığı hizmete ilişkin fiyat politikalarını, komisyonları, kullanım şartlarında değişiklik olabileceğini ve belirlenen fiyat politikalarını, komisyonları, kullanım şartları ile sözleşmeleri kabul eder.

4.6. KULLANICI, Hizmetler’in EticWeb tarafından sağlanabilmesi için gerekli olan tüm bilgi, belge ve benzerlerini Sözleşme’nin ifası için gerekli ve uygun ölçüde EticWeb ile paylaşacaktır. KULLANICI, EticWeb ile paylaşılan tüm bilgilerin doğruluğu, tamlığı, güncelliği, yasalara, ticari teamüllere ve dürüstlük ve iyi niyet kaidelerine uygunluğundan münhasıran sorumludur. KULLANICI’nın Hizmetler’in ifası için gerekli olan bilgi ve belgeleri zamanında sağlamaması ve/veya eksik ve/veya hatalı sağlanmasından kaynaklanan gecikme, aksama ve zararlardan EticWeb sorumlu değildir.

4.7. EticWeb yalnızca EticWeb Alt Yapısı’nı sağlamakta olup EticWeb Alt Yapısı vasıtasıyla oluşturulan ve/veya paylaşılan bilgi ve belgelere ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, kendisi tarafından EticWeb Alt Yapısı’nda oluşturulan kayıtlar, bilgiler, ürünler ve hizmetler gibi tüm içeriklerin doğru, hukuka, kanunlara, ticari teamüllere, dürüstlük ve iyi niyet kaidelerine uygun olduğunu; herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.8. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı hesabı açarken EticWeb’e sağladığı bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda 5 (beş) gün içerisinde yazılı olarak EticWeb’e bildirecektir. Bu bilgilerin eksik veya yanlış verilmesi ya da güncel olmaması vb. nedenlerle KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı’ndan, Hizmetler’den ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nden faydalanamamasından EticWeb sorumlu değildir.

4.9. KULLANICI, işbu Sözleşme süresince, Sözleşme’ye konu edimlerini yerine getirirken ve Taraflar arasındaki iş ilişkisi veya Sözleşme sona erdikten sonra dahi, EticWeb’in varsa bağlı şirketlerinin, çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkililerinin, vekillerinin vb. itibarına, marka değerine, kişilik haklarına, makul ticari menfaatlerine zarar getirecek davranışlarda, iş ve işlemlerde bulunmamayı taahhüt etmiştir. KULLANICI, çalışanları, vekilleri, yetkilileri gibi personel ve danışmanlarının da bu madde kapsamındaki fiillerinden sorumludur. Bu hükmün ihlali halinde EticWeb, zarar ve ziyanını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’yi derhal tek taraflı ve tazminat ödenmeksizin ve alınan bedellerin iadesi yapılmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

4.10. KULLANICI, kendi hizmetlerinin, ürünlerinin ve servislerinin vb. hatalı olması; ürünleri, hizmetleri ve bunların kalitesi ile kanunlara ve mevzuata uygunluğu gibi konularda tek başına sorumludur. EticWeb’in anılan nedenlerle zarara uğraması, EticWeb hakkında bir dava açılması, takip başlatılması, idari, hukuki ve cezai yaptırımlara uğraması gibi hallerde KULLANICI, EticWeb’in uğramış olduğu zararları, tazminatları, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere her türlü zarar, ziyan ve masrafını tazmin etmeyi kabul eder.

4.11. Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve yetkilerini kullanırken ve sorumluluklarını ifa ederken genel Türk yasalarına, mevzuata, ticari teamüllere, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun hareket edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.12. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, EticWeb Alt Yapısı’nda sunulan altyapı, özellikler ve Hizmetler’i kullanarak kendi müşterilerine sunduğu ya da herhangi bir şekilde EticWeb Alt Yapısı üzerinden operasyonlarını yönettiği mal, ürün ve/veya hizmetlerin kalitesinden, ayıplı olmasından, mevzuata uygunluğundan, sağlık, hijyen ve gıda yasalarına ve kurallarına uygunluğundan, vergi muhafiyetlerinden, faturalandırılmasından, bankacılık iş ve işlemlerinden, müşterileriyle gerekli sözleşmelerin akdedilmesinden ve müşterilerine diğer gerekli belgenin tesliminden, satış sonrası gereksinim duyulan servis ve satış sonrası hizmetlerden, ürünlerin süresinde teslim edilmesinden, kullanımından, bunlara ilişkin yapılan ödemelerden ve iadelerden bizzat ve münhasıran sorumlu olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.13. KULLANICI’nın, madde 1’de belirtilen internet alan adı içerisinde bulunan hiçbir içerikten EticWeb sorumlu değildir ve bu içeriklere ilişkin EticWeb’in denetim sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.14. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu başta olmak üzere yasalar, yönetmelikler ve EticWeb politikaları uyarınca, Platform’da, yasaya aykırı, üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden ve suç teşkil eden içerikler, ürünler, hizmetlerin satışı yasaktır. MÜŞTERİ’nin bu tür yasaklı ürünleri sattığının tespit edilmesi halinde ilgili ürün, hizmet vb. herhangi bir site içeriği EticWeb tarafından derhal siteden kaldırılabilir veya gerekmesi halinde MÜŞTERİ’ye ait internet sitesi kapatılabilir ve Sözleşme EticWeb tarafından tek taraflı tazminatsız olarak feshedilir. EticWeb’in bu hakkı kullanması halinde MÜŞTERİ, herhangi bir hak, tazminat, bedel, kar kaybının tazmini vb. talep etmeyeceğini; EticWeb’in bu yetkisine muvafakat ettiğini kabul eder. İlgili içerik/içeriklerin kaldırılması veya sitenin kapatılmasına gerek olmadığına dair geçerli yasal bir belgenin (mahkeme ilamı gibi) EticWeb’e sunulması ile ilgili içerik ve/veya site 7 (yedi) gün içinde yayına alınacaktır. 

4.15. KULLANICI,  Alt Yapısı ve eticweb.com.tr’de yayınlanan kurallara ve kullanım koşullarına uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. EticWeb Alt Yapısı üzerinden Ödeme Altyapısı ve Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. KULLANICI, doğrudan EticWeb Alt Yapısı üzerinden sunulan ya da EticWeb Alt Yapısı’na entegre olan Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmetleri ile Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, fiyat, komisyon oranı, hizmet ve uygulamaları bakımından EticWeb’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının ilgili Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve bu tür hizmetleri Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirlenen kural, koşul ve sözleşmelere uygun olarak alacağını ve kullanacağını; aksi halde ilgili Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmetleri gibi entegrasyon ve hizmetlere erişiminin engellenebileceği, kısıtlanabileceği ve hatta durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. EticWeb Alt Yapısı üzerinden Ödeme Altyapısı ve Üçüncü Taraf Hizmetleri sunulabilecek ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’a ait platformlara entegrasyon sağlanabilecektir. KULLANICI, doğrudan EticWeb Alt Yapısı üzerinden sunulan ya da EticWeb Alt Yapısı’na entegre olan Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmetleri ile Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar’ın filleri, ürün, hizmet ve uygulamaları bakımından EticWeb’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bunlar bakımından muhatabının ilgili Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı olduğunu ve bu tür hizmetleri Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar tarafından belirlenen kural, koşul ve sözleşmelere uygun olarak alacağını ve kullanacağını; aksi halde ilgili Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmetleri gibi entegrasyon ve hizmetlere erişiminin engellenebileceği, kısıtlanabileceği ve hatta durdurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı’nı kullanması için yetkili kişiler (“Yetkili Kullanıcı/lar”) tanımlayabilecektir. Yetkili Kullanıcı/lar’ın kim olacağı ve EticWeb Alt Yapısı kapsamındaki yetki seviyesi KULLANICI tarafından belirlenecektir. KULLANICI, Yetkili Kullanıcılar’ın EticWeb Alt Yapısı’nda gerçekleştirdiği tüm işlemlerden münhasıran sorumlu olup Yetkili Kullanıcı’nın işlemlerinin bilgisi dahilinde olmadığı veya bu işlemleri gerçekleştirmeye yetkili olmadığına dair herhangi bir iddia ve talep öne süremez. KULLANICI, Yetkili Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye; EticWeb Alt Yapısı ve eticweb.com.tr’de yayınlanan sair kural ve koşullara; Ödeme Altyapısı ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcı’lar tarafından sunulan hizmetlerin kullanım koşulları ve sözleşme şartlarına uygun davranmasını sağlayacağını; EticWeb Alt Yapısı’nın kullanımına ilişkin olarak EticWeb tarafından verilen eğitimler, yapılan bilgilendirme ve yönlendirmeler konusunda Yetkili Kullanıcılar’ı bilgilendireceğini, Yetkili Kullanıcılar’ın ihlallerinden Yetkili Kullanıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.19. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı’nın kullanımına imkan veren tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden, kullandığı şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasından, EticWeb Alt Yapısı’nın yetkili kişiler tarafından kullanılmasını sağlamaktan sorumlu olduğunu; bu bilgilerin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle EticWeb’in, kendisinin veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu kabul eder.

4.20. EticWeb Alt Yapısı’nda ve aracılığıyla oluşturulan içeriklerin ve süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasının sağlanması, bunların çıktısının ve yedeğinin alınması, elektronik ya da fiziksel ortamda saklanması ve bunlarla ilişkili olarak doğabilecek her türlü sorumluluk münhasıran KULLANICI’ya aittir. EticWeb Alt Yapısı’nın ve Hizmetler’in işbu Sözleşme ve mevzuatlara aykırı şekilde kullanımı nedeniyle KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı’nın tamamından veya belirli Hizmetler’den faydalanma imkanı kısmen veya tamamen askıya alınabilecek veya sona erdirilebilecektir. EticWeb, başta mevzuattan kaynaklanan gereksinimler nedeniyle olmak üzere gerekmesi halinde KULLANICI tarafından EticWeb Alt Yapısı’nda saklanan bilgi ve içerikleri EticWeb Alt Yapısı’dan ve sistemlerinden silebilecektir. EticWeb kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı’nda sakladığı tüm bilgi ve içeriklerin kopyalarını saklamakla yükümlüdür. EticWeb, veri kaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber içerik ve bilgi kaybının olmayacağına dair garanti vermemektedir.

4.21. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı’nı ve Hizmetler’i kullanmasının işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere EticWeb tarafından belirlenecek kısıtlamalara tabi olabileceğini; Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmetleri, platformları ve entegrasyonlarıyla ilişkili ve veritabanları arası işlemlere ilişkin işlem geçmişine daimi erişim taahhüdü verilmediğini, bunlara erişimin münhasıran EticWeb tarafından belirlenecek sınırlara ve sürelere tabi olacağını kabul eder.

4.22. EticWeb Alt Yapısı’na ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde KULLANICI, EticWeb ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. KULLANICI’nın teknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde soruna dair gerekli, güncel ve doğru bilgilerle birlikte EticWeb’a bildirimde bulunacaktır. KULLANICI bu kapsamda sorun bildiriminin işleme alınabilmesi için ilgili bilgileri, ekran görüntülerini ve sorunun detaylı tanımını EticWeb’a iletmelidir. EticWeb, sorunun belirtilen şekilde kendisine bildirilmesini takiben desteğin verilmesi için gerekli çabayı gösterecektir. EticWeb’in bu madde kapsamındaki destek sağlama yükümlülüğü doğrudan KULLANICI tarafından kullanılan paket dahilindeki hizmetler için geçerli olup, EticWeb’in Ödeme Altyapısı, Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar gibi üçüncü tarafların ürün ve hizmetlerine veya ilgili paket haricindeki KULLANICI talep ve ihtiyaçlarına ilişkin herhangi bir müdahale, iyileştirme ya da çözüm yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.23. EticWeb, teknik bakım ve güncellemeler nedeniyle, Sözleşme’nin imzalandığı tarihten 1 yıl içerisinde 96 (doksanaltı) saati geçmemek üzere, Sözleşme kapsamında verdiği hizmette geçici kesintiler yapma hak ve yetkisine sahiptir. KULLANICI, hizmetlerin kalitesi ve güvenliği için gerekli olan bu hususa muvafakat eder. 

4.24. EticWeb, önceden haber vermeden Platform’da değişiklikler yapma; Platform’un yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini vb. çıkarma; güncelleme yapma; yeni hizmetler ve özellikler çıkarma; Platform’da yer alan hizmet, modül ve özellikleri kaldırma ya da durdurma hakkına sahiptir. KULLANICI bu hususu kabul eder.

4.25. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı ve Hizmetler ile ilişkili tüm işlemlerinde işbu Sözleşme’ye, eklerine; EticWeb Alt Yapısı’nın modül ve özelliklerine; Hizmetler özelinde EticWeb Alt Yapısı’nda yer alan açıklama, şart ve kurallara; EticWeb tarafından EticWeb Alt Yapısı ve Hizmetler’in kullanımı ile ilgili belirlenecek sair koşullara, kanuna ve dürüstlük ilkelerine uymayı taahhüt eder. KULLANICI, EticWeb tarafından Platformda yapılan bilgilendirmelerin,  Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları ile ilgili Platforma yüklenen sözleşmelerin, bilgilendirmelerin, uyarıların vb. bilgilendirmelerin, bu metinleri okuma yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.26. EticWeb, KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı’nda gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme’ye ve ilgili mevzuata aykırı eylemleri neticesinde KULLANICI, KULLANICI’nın müşterileri, çalışanları, yöneticileri ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden EticWeb’e bu kapsamda gelecek her türlü talep KULLANICI’ya yönlendirilecek ve EticWeb’in KULLANICI’nın eylemlerinden kaynaklanan tüm dolaylı ve doğrudan zararları ilk talepte ödenmek üzere KULLANICI’ya rücu edilecektir.

4.27. EticWeb, web sitesinde, uygulamada; Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook vb. sosyal medya mecralarda; interaktif ve dijital tüm platformlar ve mecralarda işbu Sözleşme’ye konu iş birliği hakkında KULLANICI’nın markası, logosu, ismi, ticari unvanı gibi işaret ve bilgilerini tanıtım ve reklamlama faaliyetlerinde kullanma hak ve yetkisine sahiptir. EticWeb, KULLANICI’nın EticWeb kullanıcısı olduğunu kamuya açıklama; KULLANICI ismi, markası, ticari unvanı ve logosu gibi bilgileri portföy ve referans bölümünde kullanma; KULLANICI da web sitesinde EticWeb logosunu, web site yönlendirmesini ekleme ve bulundurma haklarına sahiptir. KULLANICI işbu maddeye onayı olmaması halinde bu durumu EticWeb’a noter kanalı ile yazılı olarak bildirmek ile yükümlüdür.

4.28. KULLANICI’nın yapacağı satış işlemlerinde müşteri kredi kartı bilgileri EticWeb tarafından görülmediği, sunucuda saklanmadığı ve bulundurulmadığı için kredi kartı ile ilgili oluşabilecek hatalar ve problemlerden de EticWeb sorumlu değildir. Bu kapsamdaki tüm (hukuki, cezai ve idari vb.) sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

4.29. KULLANICI EticWeb’a bildirdiği alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olması ya da KULLANICI tarafından Sözleşme’yi onaylayan kişinin imza yetkisinin olmadığının iddia edilmesi hallerinde Sözleşme’yi onaylayan gerçek kişi EticWeb’e karşı Sözleşme hükümlerinden sorumludur. KULLANICI’nın, eticweb.com.tr sitesinden paket satın alması ve EticWeb altyapısını kullanmaya başlaması işbu sözleşmenin imzalanması, okuyup onaylanması, kabul, beyan ve taahhüt edilmesine karine teşkil etmektedir.

4.30. KULLANICI, işbu Sözleşme süresince, Sözleşme’ye konu edimlerini yerine getirirken ve Taraflar arasındaki iş ilişkisi veya Sözleşme sona erdikten sonra dahi, EticWeb’ın varsa bağlı şirketlerinin, çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkililerinin, vekillerinin vb. itibarına, marka değerine, kişilik haklarına, makul ticari menfaatlerine zarar getirecek davranışlarda, iş ve işlemlerde bulunmamayı taahhüt etmiştir. KULLANICI, çalışanları, vekilleri, yetkilileri gibi personel ve danışmanlarının da bu madde kapsamındaki fiillerinden sorumludur. Bu hükmün ihlali halinde EticWeb, zarar ve ziyanını tazmin hakkı saklı kalmak kaydıyla, Sözleşme’yi derhal tek taraflı ve tazminat ödenmeksizin ve alınan bedellerin iadesi yapılmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

5.YETKİ

5.1. Taraflar, Sözleşme’de açıkça belirtilmiş yetkilerinin dışında diğer Taraf nam ve hesabına hareket edemez, kendisini diğer Taraf namına takdim ve lanse edemez, hiçbir surette üçüncü gerçek ya da tüzel kişilerle önceden diğer Taraf’tan yazılı onay almadıkça diğer Taraf nam ve hesabına herhangi bir sözlü ya da yazılı akit yapamaz, taahhütlerde bulunamaz.

5.2. Sözleşme kapsamında Taraflar, hiçbir şekilde diğer Taraf’ın hukuksal temsilcisi, acentası veya vekili olmayıp; Sözleşme ve Ekleri’nde açıkça belirtilenler dışında diğer Taraf’ı yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye de sahip değildir.

5.3. Bu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Taraflar arasında herhangi bir türde bir ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da Taraflar’ın nam ve hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir.

5.4. KULLANICI, Sözleşme konusu Hizmetler’in sağlanmasına ilişkin ve/veya Sözleşme’nin akdine ve ifasına engel olacak üçüncü şahıslarla daha önce yapılmış herhangi bir anlaşma, protokol olmadığını; bu Sözleşme’nin, başka kişi ya da firmalarla yapmış olduğu diğer sözleşmelerle çelişmediğini ve bu Sözleşme’ye aykırı hükümler taşımadığını, herhangi bir aykırılık bulunması halinde, bu Sözleşme hükümlerinin yürürlükte ve geçerli olduğunu, aykırılık halinde ortaya çıkabilecek tüm zarar ve ziyandan ve EticWeb’in bu sebeple ödemek zorunda olduğu her türlü tazminat ve cezadan dolayı kendisinin sorumlu olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.MALİ HÜKÜMLER

6.1. Hizmet Bedeli

KULLANICI, Sözleşme kapsamında kullanacağı paket için Hizmet Başlangıç Tarihi’nden itibaren Site’de belirtilen paket ücretini EticWeb’e yıllık olarak öder. EticWeb hizmet bedeli ve ödeme vadeleri/dönemleri hakkında değişiklik yaptığı takdirde eticweb.com.tr adresinden duyuracaktır.

6.2. Ödeme Şekli

Ödeme yöntemi, şekli, vadesi gibi hususlar Site’de belirtilen ya da EticWeb tarafından iletilecek olan koşullara tabidir.

6.3. Nakit Ödeme veya Havale:

EticWeb, KULLANICI’ya, bu Sözleşme uyarınca ilgili pakete ilişkin EticWeb internet sitesinde belirtilen ücreti nakit ya da havale ile ödeme hakkı verebilir.

6.4. Kredi Kartı ile Ödeme:

EticWeb, dilerse KULLANICI’nın kredi kartı ile ödeme yapmasını sağlayabilir.

KULLANICI, kullanım bedelini kredi kartı ile ödüyor ise, kredi kartı ve kredi kartı hamilinin bilgilerinin doğruluk, yasalara uygunluk ve güncelliğinden sorumludur. Herhangi bir sebeple KULLANICI tarafından iletilen kredi kartından aylık taksit tahsil edilemez ise veya tahsil edilir ancak ödeme itiraza uğrar ise EticWeb, Site ve/veya EticWeb Alt Yapısı üzerinden verdiği Hizmetleri ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni geçerli bir ödeme yapılana kadar askıya alma hakkına sahiptir. Aynı zamanda böyle bir durumda EticWeb Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız olarak, iade yükümü olmaksızın sona erdirme hakkına sahiptir.

7.FİKRİ HAKLAR

7.1. KULLANICI, Sözleşme kapsamında belirlenen Hizmetler’e ilişkin EticWeb ve EticWeb’in sorumluluğu altında olan üçüncü kişiler, çalışanları ve benzerleri aracılığıyla yapılacak çalışmalar, işler, yazılımlar, kaynak kodları, know-how, fikir ve buluşlar, tasarımlar, logo tasarımları, fotoğraf, video, ses kayıtları ve benzeri her türlü teknik bilgi ve üretim yönteminin mülkiyetinin, patent dahil her türlü fikri mülkiyet haklarının ve ticari (mali) haklarının 5846 Sayılı FSEK madde 48 uyarınca münhasıran EticWeb’e ait olduğunu; EticWeb’in resmi yazılı izni olmadan, bu sözleşmedeki sorumluluklarının yürütülmesi hariç, herhangi bir şekilde fikri hakları paylaşmayacağını ve kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2. EticWeb Alt Yapısı’ndaki tüm görseller, tasarımlar, grafikler ve EticWeb tarafından sağlanan içerikler de dahil olmak üzere, EticWeb Alt Yapısı’nın tüm mali, manevi ve ticari hakları EticWeb’e aittir. EticWeb, KULLANICI’ya EticWeb Alt Yapısı üzerinde Sözleşme Süresi ile sınırlı, münhasır olmayan, devredilemez ve alt lisanslanamaz bir kullanım hakkı vermektedir.

7.3. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı’nı ve Hizmetler’i bu Sözleşme’de belirtilen kapsamın dışında kullanmayacaktır. KULLANICI Sözleşme kapsamında kendisine verilen hiçbir hakkı ödünç veremez, kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların yararına sunamaz ve kullandıramaz. Bu kapsamda EticWeb tarafından EticWeb Alt Yapısı kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır.

7.4. KULLANICI’nın 8.madde hükümlerini ihlal ettiğinin tespiti halinde EticWeb tarafından TTK, TBK ve FSEK kapsamında tüm yasal yollara başvurulacağı taraflarca kabul ve taahhüt edilmiştir.

8.GÜVENLİK

8.1 KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı veya EticWeb sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya EticWeb Alt Yapısı, EticWeb ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, EticWeb Alt Yapısı ile EticWeb Alt Yapısı’na ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların EticWeb Alt Yapısı’ndan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sistem veya EticWeb Alt Yapısı’na orantısız yük bindirmesi; EticWeb Alt Yapısı’nın kaynak kodlarına veya EticWeb’in sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; EticWeb Alt Yapısı’nın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, EticWeb sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır. KULLANICI, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde EticWeb ve EticWeb Alt Yapısı ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

8.2. KULLANICI, EticWeb kullanımı sırasında (kendi kusuru olsun ya da olmasın) bulunduğu sunucuya ve kendi kullanıcılarına/müşterilerine zarar verecek ve/veya SPAM gönderimi gerçekleştiren kötü amaçlı siber saldırılara maruz kalırsa EticWeb, Alt Yapı’ya erişimi engelleme, KULLANICI’nın panel yetkisini kısıtlama ve paket iptali gerçekleştirme ile Sözleşme’yi tek taraflı ve tazminatsız olarak sona erdirme hakkına sahiptir.

8.3. KULLANICI’nın bulunduğu sunucuya karşı herhangi bir saldırı gerçekleşmesi ve/veya bilişim suçlarına maruz kalması halinde söz konusu haksız fiil, hukuka aykırılık ve zarardan EticWeb sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda yaşanabilecek hizmet kesintileri sebebiyle EticWeb’ın Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmediği iddia edilemez ve bu sebebe dayanarak zarar ve ziyanın tazmini talep edilemez.

9.SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

9.1. EticWeb, EticWeb Alt Yapısı’ndan ve Hizmetler’den kesintisiz olarak faydalanılmasını hedeflemekle birlikte EticWeb Alt Yapısı’nı ve EticWeb tarafından sağlanan Hizmetler’i “olduğu gibi” sağlamakta ve EticWeb Alt Yapısı’ndan yararlanılmasını sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir doğrudan ya da dolaylı hiçbir garanti vermemektedir. KULLANICI, bakım, onarım, güncelleme, internet hizmet sağlayıcıların hizmet kalitesi veya üçüncü tarafların sistemlerinden kaynaklanabilecek sair nedenlerle EticWeb Alt Yapısı’ndan ve Hizmetler’den yararlanılmasının muhtelif zamanlarda engellenebileceğini, kısıtlanabileceğini ya da kesilebileceğini, söz konusu engelleme, kısıtlama veya kesintilerden EticWeb’in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, EticWeb Alt Yapısı’na ve Hizmetler’e erişim ve bunun kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda EticWeb’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

9.2. EticWeb, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, KULLANICI’nın EticWeb Alt Yapısı’na, Hizmetler’i ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’ni kullanması, yanlış kullanması, Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya EticWeb Alt Yapısı üzerindeki işlemleri sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden, tüm donanım, sistem yazılımı/ diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan, network, internet bağlantısı, bağlantı hatalarından, EticWeb Alt Yapısı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan, voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

9.3. KULLANICI, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, EticWeb Alt Yapısı’nda oluşturulan kayıtların, bunların içeriklerinin ve EticWeb Alt Yapısı üzerinden yönettiği tüm süreçlerinin ilgili mevzuata uygun olmasından, tabi olduğu mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, EticWeb Alt Yapısı ile entegre şekilde ya da sair yollarla kullandığı Ödeme Altyapısı ve Üçüncü Taraf Hizmetleri’nin kural, koşul ve sözleşmelerine uymaktan münhasıran sorumludur. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı vasıtasıyla yönettiği ürün, hizmet ve içerikler, fikri mülkiyet ihlalleri ve EticWeb Alt Yapısı’nın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişilerce iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) EticWeb’in sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.4. KULLANICI, EticWeb Alt Yapısı üzerinden EticWeb’in kontrolünde olmayan başka mecra veya içeriklere link verilebileceğini ve/veya entegrasyon sağlanabileceğini, bu durumun linklerin yöneldiği ya da entegre olunan mecraları desteklemek amacıyla veya mecralar ile içerdikleri bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler veya entegrasyon vasıtasıyla erişilen mecra ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında EticWeb’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

9.5. EticWeb, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde kar kaybı, itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın EticWeb Alt Yapısı’nın KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde KULLANICI nezdinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. EticWeb, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kabul anlamına gelmemek kaydıyla, işbu Sözleşme kapsamında EticWeb’in KULLANICI nezdinde doğabilecek her türlü zarardan sorumluluğu her halükarda KULLANICI tarafından son 1 (bir) yıl için EticWeb’e ödenen üyelik paketi tutarı ile sınırlı olacaktır.

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

10.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında fiziki ve/veya elektronik ortamdan paylaşım, erişim yetkisi verilmesi ve sair yöntemlerle birbirlerine aktaracakları ve işleyecekleri özel nitelikli kişisel veriler de dahil tüm kişisel verileri başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm düzenlemelere, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına, Kişisel Verileri Koruma Kurumu rehberlerine ve duyurularına, sair düzenleyici ve denetleyici otorite, mahkeme ve diğer resmi makam kararlarına/talimatlarına ve ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki tüm düzenlemelere ve bunlarda yapılacak değişikliklere (“KVK Düzenlemeleri”) uygun olarak işlemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.2. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme’ye konu hizmetler bakımından EticWeb, KVK Düzenlemeleri uyarınca veri işleyen ve KULLANICI ise veri sorumlusu hukuki statüsünü haizdir. Bu kapsamda EticWeb, ilgili mevzuat düzenlemelerinden kaynaklı yükümlülükleri ile yasal savunma hakları saklı kalmak kaydıyla KULLANICI’nın yetkilendirmesi ve talimatları ile sınırlı şekilde kendisine aktarılan kişisel verileri işlemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI ise, EticWeb’e veri işleyen hukuki statüsünden kaynaklı olarak KVK Düzenlemeleri’nde EticWeb’e atfedilen yükümlülüklerden farklı ek herhangi bir yükümlülük atfetmediğini ve atfetmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3. KULLANICI, veri sorumlusu hukuki statüsü ile hareket ettiği hallerde, ilgili kişileri kendi yükümlülükleri bakımından KVK Düzenlemeleri’ne uygun şekilde aydınlatmayı ve gerekli ise bu kişilerin açık rızalarını temin ederek kişisel verilerini işlemeyi ve EticWeb’a aktarım da dahil aktarmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, EticWeb’ın veri işleyen olarak bulut bilişim kullanımı nedeniyle kişisel verileri yurt dışına aktarabileceğini bildiğini ve bu yönde talimatı olduğunu ve veri sorumlusu olarak ilgili kişileri bu yönde bilgilendirmek veya açık rızalarını almak bakımından da sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

10.4. Taraflar, Sözleşme’ye konu özel nitelikli kişisel veriler de dahil tüm kişisel verilere gerek kendi çalışanları gerek üçüncü kişiler tarafından yetkisiz bir şekilde erişilmesini, KVK Düzenlemeleri’ne ve/veya işbu Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde işlenmesini önlemeyi ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve ilgili yetkili otoriteler tarafından önerilen veri güvenliğini sağlamaya yönelik önlemler de dahil gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

10.5. Taraflar’dan birinin veya çalışanlarının, varsa hizmet sağlayıcılarının/iş ortaklarının veya bunların çalışanlarının veya işbu Sözleşme hükümleri uyarınca kişisel veri aktarılan üçüncü tarafların işbu Sözleşme’ye veya KVK Düzenlemeleri’ne aykırı davranması dolayısıyla ihlale neden olan Taraf (“İhlal Eden Taraf”), diğer Taraf’ın (“İhlalden Etkilenen Taraf”) bu nedenle uğrayacağı doğrudan zararları tazmin eder. İhlal Eden Taraf bu nedenlerle İhlalden Etkilenen Taraf’ın talepte bulunması halinde, İhlalden Etkilenen Taraf’ın uğradığı doğrudan zararları ilgili mahkeme veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu başta olmak üzere yetkili otorite kararı veya talimatına istinaden derhal, nakden ve defaten İhlalden Etkilenen Taraf’a ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.6. İşbu Sözleşme’nin hükümleri ve/veya işbu Sözleşme kapsamında varsa akdedilmiş sözleşmeler/düzenlemeler ile işbu kişisel verilerin korunmasına ilişkin madde hükümleri arasında kişisel verilerin işlenmesi bakımından herhangi bir uyuşmazlık/çelişki olması halinde, işbu Sözleşme’nin kişisel verilerin korunmasına ilişkin 10. madde hükümleri öncelikli olarak geçerli olacak şekilde uygulanacaktır.

11. SÖZLEŞME SÜRESİ 

İşbu Sözleşme Hizmet Başlangıç Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir. Bu 1 (bir) yılın sonunda KULLANICI dilerse Sözleşme’ye devam etme iradesini EticWeb’e iletecektir. Yenileme halinde KULLANICI, Sözleşme yenileme tarihindeki paketlere, içeriklere, hizmetlere, kurallara, koşullara ve ücretlere tabi olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12. FESİH VE SONA ERME

12.1. EticWeb, Sözleşme’yi dilediği zaman herhangi bir tazminat ödemeksizin ve tek taraflı olarak feshedebilecektir.

12.2. KULLANICI, EticWeb’in işbu Sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde, yazılı şekilde uyarıda bulunur. Uyarının tebliğinden 14 (ondört) iş günü içinde akde aykırılığın kaldırılmasını ister. Anılan süre içinde akde aykırılık giderilmezse, KULLANICI, fesih beyanını resmi yazılı şekilde bildirmek sureti ile Sözleşme’yi feshedebilir.

12.3. Sözleşme’nin feshi Taraflar’ın fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır. Sözleşme’nin feshi ile KULLANICI, o güne kadar doğmuş olan tüm ücret ve masraflardan sorumlu olup fesih tarihi itibariyle Platform’u kullanamayacaktır. KULLANICI, Sözleşme hangi nedenle feshedilmiş ya da askıya alınmış olursa olsun fesih tarihinden önce yapılmış peşin ödemelerin iade edilmeyeceğini kabul eder.

12.4. KULLANICI hesabının yasal nedenlerle engellendiği haller saklı olmak üzere, Sözleşme’nin feshi durumunda EticWeb, Platform’daki KULLANICI’ye ait içeriğe 1 (bir) ay boyunca salt okunur erişim sağlayacaktır. işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

13. İADE VE İPTAL 

Sözleşme’ye konu hizmet alımı ve yazılım kiralama işlemi ticari amaçla yapıldığından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata tabi olup, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri bu Sözleşme’ye uygulanmamaktadır. Bu sebeple Sözleşme konusu hizmetlerin ve paketlerin iptali ile EticWeb’e ödenen kullanım ve kiralama bedellerinin iadesi talep edilemez.

14. MÜCBİR SEBEPLER

14.1. Taraflardan birinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen, Tarafların öngöremedikleri ve önleyemedikleri, Sözleşme’den doğan edimlerini doğrudan etkileyen salgın hastalık, doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt, toplumsal olaylar vb. gibi mücbir sebepler ile hükümet ve ilgili idari kurumlar tarafından alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde ortaya çıkan haller Taraflar için mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Taraflar sorumlu olmayacaktır. Tarafların sorumsuzluğu bu hallerin devamı ile sınırlıdır. Mücbir sebebin ortaya çıkışı derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirilecek ve belge ile tevsik edilecektir.

14.2. Mücbir sebeplere maruz kalan Tarafın Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmekte gecikmesi veya âdemi ifası Sözleşme’nin feshine gerekçe sayılmayacaktır. Bu durumda Tarafların yükümlülüklerini yerine getirme görevi yukarıda sayılan mücbir sebep halinin ortadan kalkması anına kadar askıya alınacaktır. Yukarıda bahsedilen hallerin 60 günden daha uzun sürmesi halinde Taraflar’dan her biri Sözleşme’yi feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

15. GİZLİLİK

15.1. KULLANICI, Sözleşme’nin imzalanmasından önce geçen mutabakat dönemi de dâhil ancak bununla sınırlı olmaksızın işbu Sözleşme dönemi içinde, kendilerine dolaylı veya doğrudan verilmiş olan ya da kendilerinin Sözleşme konusu nedeniyle erişmiş oldukları tüm bilgileri ve kendilerine EticWeb tarafından açıklanan tüm bilgileri (“Gizli Bilgi”), büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir üçüncü kişiye hangi surette olursa olsun açıklamamayı ve alenileştirmemeyi, doğrudan veya dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin gerektirdiği durumlar dışında kullanmamayı, bu gizlilik yükümünün işbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak devam edeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15.2. KULLANICI kendi Gizli Bilgi’lerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını EticWeb’ın Gizli Bilgi’lerini korumakta da göstereceklerdir. KULLANICI, ancak zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgileri öğrenmesi gereken işçilere, alt çalışanlara ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilere Gizli Bilgi’leri aktarabilir; ancak bu kişiler bilgilerin Gizli Bilgi olduğu konusunda yazılı olarak uyarılacaklardır. KULLANICI, işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı çalışan diğer kişilerin (bağımsız dahi olsa) işbu Sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını, davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

15.3. İşbu sözleşme kapsamında KULLANICI’nın üye olduğu süre boyunca ve/veya anılan sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi durumunda, fesih tarihinden itibaren 5 yıl boyunca, EticWeb’ın müşteri portföyüne ait hiçbir bilgi, ticari, mali ve teknik belge, kayıt, liste ve projeyi, EticWeb’in yazılı onayı olmadan açıklamayacağını; kendi şahsi faaliyetleri için ve/veya ücret mukabili olsun ya da olmasın başka kişi, kurum ve/veya kuruluşlar yararına kullanmayacağını; EticWeb’e ait hiçbir bilgiyi, disket veya CD’ye ya da sair bir depolama ve saklama ünitesine kaydetmeyeceğini; EticWeb’in yazılı onayını almadan, hiçbir şekilde EticWeb’in ticari unvanını, işletme adını, markalarını, resim ve modellerini, coğrafi işaretlerini, patentlerini, fikri mülkiyet haklarını; reklam, tanıtım, promosyon ve/veya başka hiçbir amaçla kullanmayacağını, EticWeb’e ait haricen elde ettiği bilgileri, belgeleri, projeleri ve sırları, yasal zorunluluktan dolayı açıklanması gereken bilgi ve belgeler hariç olmak üzere, ifşa etmeyeceğini, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamayacağını, EticWeb bünyesi dışındaki kişi ve kuruluşlara veremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

15.4. Şüpheye mahal vermemek adına, Gizli Bilgiler kişisel verileri de ihtiva etmesi halinde, işbu Sözleşme’nin 10. maddesinde yer alan hükümleri öncelikli olarak uygulanacaktır.

16. MUHTELİF HÜKÜMLER

16.1. Devir ve Temlik: KULLANICI, önceden karşı tarafın yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’yi ya da işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğü tamamen veya kısmen üçüncü bir kişi ya da kişilere devretmeyecek, temlik etmeyecek, teminat göstermeyecek ya da üçüncü kişi veya kişileri işbu Sözleşme’nin esaslı ifasında yetkili kılmayacaktır. KULLANICI işbu Sözleşme’yi, EticWeb Alt Yapısı hesabını, bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette hiçbir üçüncü taraflara devredemez. Bu maddenin KULLANICI tarafından ihlali halinde EticWeb’in Sözleşme’yi ücret iadesi ve tazmin sorumluluğu olmaksızın derhal ve tek taraflı olarak fesih hakkı vardır.

EticWeb ise Sözleşme’yi, Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak ve yükümlülüğünü tamamen veya kısmen üçüncü bir kişi ya da kişilere devredebilir, temlik edebilir, teminat gösterebilir ya da üçüncü kişi veya kişileri işbu Sözleşme’nin esaslı ifasında yetkili kılabilir; yapılacak iş gereği özel uzmanlık, ileri teknik bilgi gerektiren konularda tüm sorumluluk EticWeb’te kalmak kaydı ile, profesyonel ve uzman kişi ve veya kuruluşlar ile iş birliği yapabilir.

16.2. Tarafların Kendilerine Sözleşme ile Tanınan Hakların Birinden Vazgeçmeleri: Bu Sözleşmenin uygulanması sırasında, Tarafların;

16.3. Sözleşmenin Bir Bölümünün Geçersiz Kalması: Bu Sözleşme’nin maddelerinden ya da hükümlerinden herhangi biri ya da birkaçı; kanun koyucu tarafından ya da mahkeme kararı ile, yahut başka bir nedenle, tümüyle ya da bir bölümü ile geçersiz kılınır, ya da kalırsa; bu durum, Sözleşmenin diğer hükümlerinin ya da maddelerinin, Sözleşmenin Tarafları için geçerliliklerini yitirmelerine neden olmayacaktır. Böyle bir durumun ortaya çıkması hâlinde, hangi nedenle olursa olsun geçersiz kalan hükmün ya da maddelerin geri kalan bölümleri; yasa ya da mahkeme kararlarının izin vereceği ölçülerde geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edeceklerdir. Geçersiz kalan hükümler olmasaydı, Sözleşmenin bağıtlanmayacağı sonucuna varılması gerekecek durumlar ayrı ve saklıdır.

16.4. Değişiklikler: EticWeb, KULLANICI’ya bildirimde bulunarak Sözleşme’yi ve eklerini değiştirme hakkına sahiptir. EticWeb’in takdirine bağlı olarak, Sözleşme’de yapılan değişikliklerin KULLANICI’ye e-posta ile veya Platform üzerinden bildirilmesi veya KULLANICI Platform’a bilgileri ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra gösterilecek uyarılar geçerli bir bildirim teşkil edecektir. Söz konusu yöntem bu Sözleşme metninde yapılacak değişiklikler için geçerli olup EticWeb Platform’da yer alan Hizmet, modül ve özelliklere özgü kuralları ve Platform’da yayınlanan sair koşulları herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirebilecektir. Değişiklikler yayımlandıkları tarih itibari ile yürürlüğe girmiş sayılırlar. 

16.5. Vergiler: Sözleşmenin imzasından doğan damga vergisi dahil diğer tüm vergi ve harçlar KULLANICI tarafından ödenir.

16.6. Delil: Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda kendi veri tabanlarında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş, e-posta yazışmaları ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

16.7. Tebligat Adresleri: KULLANICI, eticweb.com.tr adresine girmiş olduğu tebligat adreslerinin doğru olduğunu, tebligat adresinde değişiklik olması halinde yeni adresi yedi (7) gün içinde yazılı olarak EticWeb’e bildirmedikçe bu adrese yapılacak tebligatların geçerli olacağını ve yasal bir tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler.

16.8. İletişim Kanalı: Tarafların, işbu Sözleşme’deki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kuracakları iletişim e-posta aracılığıyla gerçekleşecektir. KULLANICI, EticWeb’e kaydolurken bildirdiği e-posta adresinin iletişim kanalı olarak kullanılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak gelen e-postanın Sözleşme kapsamında yetkili bir temsilciden gelmediğini tespit edilirse veya makul olarak tespit edilmesinin beklendiği hallerde gelen e-posta geçersiz kabul edilir ve durum derhal diğer Tarafa bildirilir. Sözleşme nedeniyle tarafların e-posta kullanarak birbirlerine yaptıkları her türlü bildirim, yazılı bildirim olarak geçerlidir ve e-postanın gönderici tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Temerrüt, fesih ve sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirimlerin geçerli olabilmesi ancak noter kanalı ile yapılmasına bağlıdır.

16.9. Önceki Sözleşmeler: İşbu Sözleşme EticWeb Alt Yapısı’nın kullanımına ilişkin olarak Taraflar arasındaki ilişkinin bütününü düzenlemekte olup bu Sözleşme’nin akdiyle birlikte Taraflar’ın aynı konuda akdettiği önceki tüm anlaşmalar yürürlükten kalkacaktır.

17. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanır ve Ankara Merkez mahkemeleri ve icra dairelerinin yetkisi Taraflarca peşin olarak kabul edilir. KULLANICI’nın Türkiye dışı merkezli olması ve/veya alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk hukukunun geçerliliğini etkilemez

18. YÜRÜRLÜK

Bu Sözleşme, Kullanıcının ödeme yapması ve EticWeb Alt yapısı üzerinden ödemenin onaylandığı tarihten ve/veya eticweb.com.tr adresine yüklenmesi ile birlikte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girer.

19. SÖZLEŞMENİN BAĞITLANMASI ve NÜSHALARI

19.1. Toplam 19 (ondokuz) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme Kullanıcının ödeme yapması ve EticWeb Alt yapısı üzerinden onaylanması ile birlikte imza edilmiştir.


19.2. Sözleşme’nin bir kopyası eticweb.com.tr üzerinden görüntülenebilecektir.